icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommunes økonomi er under pres

Derfor har Økonomiudvalget været indkaldt til ekstraordinært møde torsdag eftermiddag, hvor de har besluttet at sætte en række nye initiativer i gang både på den korte og den lange bane for at rette op på økonomien.

Baggrunden er, at den seneste totalopfølgning på Assens Kommunes økonomi pr. 30. april 2019 viser et forventet merforbrug på 52. mio. kr. alene i år. Oveni skal lægges et merforbrug overført fra 2018 til 2019 på 62 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2019 tegner derfor til lige nu at blive 114 mio. kr.

Borgmester Søren Steen Andersen betegner situationen som meget alvorlig:

”Fagudvalgene har ihærdigt arbejdet med at genoprette økonomien igennem det sidste år. Det viser sig desværre, at det ikke har været tilstrækkeligt. Den økonomiske udvikling gør, at vi derfor nu er nødt til at ændre kurs og gøre noget radikalt anderledes for at sikre, at vores økonomi kommer i balance. Vores indtægter står ikke mål med vores udgifter. Det skyldes bl.a., at tilgangen af borgere, der har brug for hjælp fra kommunen fortsætter med at stige, og at flere områder har et markant merforbrug. Det er derfor nødvendigt, at vi får vendt hver en sten og kigget på, om der er andre måder at gøre tingene billigere og mere effektivt,” siger Søren Steen Andersen og fortsætter:

”Der er ingen tvivl om, at vi står foran så store reduktioner, at det kommer til at gøre ondt og kunne mærkes ude blandt vores borgerne, ligesom vi kommer til at afskedige medarbejdere. I efteråret var vi også igennem en større sparerunde, så det er efterhånden svært at have fantasi til at se, hvor vi kan reducere yderligere. Vi sætter derfor vores lid til, at politikerne på Christiansborg snarest muligt efter det netop overståede folketingsvalg får sat sig sammen med henblik på at få udarbejdet en ny og mere retfærdig udligningsreform. Alene i år mister Assens Kommune 167 mio. kr. i udligning fra Staten. En mere retfærdig udligningsreform, vil kunne styrke og sikre en bedre økonomi.”

Økonomien gennemgås med tættekam

Økonomiudvalget har på dagens møde besluttet, at følgende tiltag skal sættes i søen på den korte og lidt længere bane:

  • På tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalget, sættes der en detaljeret gennemgang af økonomien på udvalgte driftsområder i gang. Formålet er, at der skabes forslag til reduktioner ud over de allerede beskrevne råderumsblokke, der indgår i de kommende budgetforhandlinger til efteråret.
  • Der bremses op for anlæg i 2019, og anlægsbudgettet for 2020 reduceres.

Det betyder Økonomiudvalgets beslutning

Detaljeret gennemgang af udvalgte områders økonomi:

Et eksternt konsulentfirma får til opgave at gennemgå økonomien på 20-25 udvalgte områder sammen med kommunens egne økonomifolk og fagområderne.

Formålet med gennemgangen og brugen af eksterne konsulenter er, at nye øjne er med til at vurdere økonomitunge og/eller borgertunge områder med henblik på at se, om opgaverne kan løses på andre måder og med færre ressourcer. De eksterne konsulenter skal derfor være sparringspartnere og bringe erfaringer fra andre kommuner ind.

På baggrund af gennemgangen af budgetterne, bliver forslag til reduktionerne kategoriseret på følgende møde:

a) Her og nu ændringer (i 2019)
b) Ændringer på kort sigt (i 2020)
c) Ændringer på lang sigt (i 2021 og frem)

Forslag til reduktionerne forelægges Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde.

Der bremses op for anlæg i 2019, og anlægsbudgettet for 2020 reduceres:

De planlagte anlægsopgaver for i år, der endnu ikke er sat i gang, udskydes. Planen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning den 17. juni.

Desuden foreslås det i forbindelse med efterårets budgetlægning for 2020-2023 at nedsætte den årlige anlægsramme med 20 mio. kr. til 40-45 mio. kr.

Byrådet får en samlet status på arbejdet med at genoprette økonomien i forbindelse med budgetseminaret den 20. og 21. august 2019.

Flere årsager til merforbruget

  • Der er forskellige årsager til, at Assens Kommunes budget lige nu afviger markant fra det, politikerne i efteråret budgetlagde med for 2019. Det skyldes blandt andet, at kommunen fortsat oplever, at udgifterne især stiger til:
  • Sårbare børn og unge. Det kan fx være tvangsanbringelser og dyre specialtilbud samt udgifter til at forebygge på området.
  • Handicap- og psykiatriområdet. Flere borgere har brug for hjælp. Men økonomien presses fx også af dyre enkelttilbud. Dertil kommer også udgifter til hjælpemidler.
  • Antallet af borgere på sygedagpenge er stigende, ligesom antallet af forsikrede ledige ikke er faldet som forventet. Desuden er udgifter til borgere på førtidspension, der er bosat i andre kommuner, men som kommunen skal betale til, stigende.Yderligere oplysninger

Borgmester Søren Steen Andersen, tlf. 64 74 73 72 / 29 37 90 65

Fakta

  • Der er siden regnskabsresultat for 2017 arbejdet intenst med økonomien med henblik på at skabe balance mellem forbrug og de budgetrammer, de enkelte fagudvalg har fået tildelt. I august 2018 blev der udarbejdet genopretningsplaner for alle udvalg med henblik på at skabe balance for budget 2019.
  • Et øget antal borgere har brug for hjælp, hvilket betyder, at driftsomkostningerne har været stigende i en årrække, nogle steder endda markant. Gennem budgetopfølgningerne i 2018 var kommunen på vej til at overskride servicerammen, men nåede at komme på niveau ved regnskabsafslutningen. Resultatet af regnskab 2018 var et merforbrug på 62,1 mio. kr. på driften.
  • Totalopfølgningen pr. 30. april 2019 viser, at det er en stor udfordring at få økonomien i balance og skabe de rammer, der gør, at kassebeholdningen også kan styrkes og dermed leve op til de anbefalinger, der gives fra centralt hold og finansiere kommunens daglige drift.
  • Det skønnes nu, at det forventede regnskabsresultat for 2019 vil vise et kasseforbrug på 42,0 mio. kr. Politikerne budgetlagde i efteråret med, at kassen skulle forøges med 30,7 mio. kr. i 2019.