icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Assens Kommune udvikler nye metoder til at hjælpe udsatte familier

Det er lykkedes at bringe 44% af deltagerne i selvforsørgelse eller lønnede timer. 45% af børnene har øget deres trivsel så meget, at deres børnesager kunne afsluttes.

Resultaterne blev opnået i projektet ”Job & Familie” i perioden marts 2017 til juni 2020. I projektforløbet blev der udviklet og afprøvet nye metoder. Der blev gjort en koordineret indsats i forhold til hele familiens situation, så familien som helhed kunne få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen.

”Samlet set er Assens Kommune lykkedes med projektets hovedformål, nemlig at sætte ind overfor udsatte familier, så familierne samlet set trives bedre og i mindre grad er afhængige af kommunes sikkerhedsnet og understøttelse (…) Det er lykkedes taskforcen at skabe vendepunkter for beskæftigelse i udsatte familier (…)

Ligeledes er der skabt væsentlige resultater for børnene. Evalueringen viser, at det i projektperioden er lykkedes at lukke hver anden børnesag (…) Et helt centralt læringspunkt i projektet er, at arbejde kan være rehabiliterende for hele familien. Evalueringens resultater indikerer nemlig, at der er en sammenhæng mellem progression blandt voksne og børn i udsatte familier (…).” (Deloittes slutevaluering side 5)

En deltager i projektet fortæller:

”Kontakten med sagsbehandlerne har været rigtig god. Når jeg kom til et møde, så var alle sagsbehandlere med ved bordet, så alle hørte det samme - og de lyttede faktisk til mig. Jeg oplevede også, at de koordinerede med hinanden, når jeg talte med én ad gangen. Jeg er rigtig glad for, at der var den rigtige støtte til mine børn og jeg nu kan starte på min uddannelse.”

Mogens Mulle Johansen, formand i Uddannelse, Børn og Familie, udtaler:

”Jeg er meget glad og stolt over, at vi i Assens Kommune har kunnet stå for et projekt, der viser så gode resultater. Nu ser jeg frem til, at metoderne kan tages i brug på tværs af vores afdelinger, så vi kan hjælpe flere familier i beskæftigelse og til bedre trivsel – ikke mindst for børnenes skyld."

Finn Brunse, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur supplerer:

”Projektet har givet os vigtig viden om, at beskæftigelse er en vigtig forudsætning for familiens trivsel. Det er interessant, at det åbenbart er samspillet med Børne- og Ungeindsatsen og Arbejdsmarkedsindsatsen, der er nøglen til at lykkes.”

Metoderne videreføres i det daglige arbejde

Assens Kommune viderefører resultaterne fra Job og Familie ved, at de indgår som en central del af den nuværende omorganisering af Børn og Familie og Ungeenheden.

Derudover indgås der samarbejdsaftaler mellem de tre implicerede forvaltninger (Uddannelse, Børn og familie, Social og Sundhed og By, Land og Kultur). Samarbejdet vil primært ske mellem afdelingerne Børn og Familie, Ungeenheden, Myndighed Social og Sundhed og Jobcenteret.

Esben Krægpøth, Vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse ser frem til at implementere den nye viden bredt:

”Vi er meget glade og taknemmelige for, at den A. P. Møllerske Støttefond har gjort det muligt for os, at teste vores nye tilgang grundigt og metodisk. Nu udbreder vi læringen til resten af organisationen. I den forbindelse ændrer vi på vores organisering, indgår nye samarbejdsaftaler mellem afdelingerne og giver et kompetenceløft til medarbejderne. Og så ser jeg frem til, at vi med de nye værktøjer i hånden kan hjælpe endnu flere familier med at lykkes.”

Fakta

  • Evalueringen viser, at borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for hele familiens trivsel – også børnenes. Børnenes trivsel stiger og antallet af børnesager falder fra det tidspunkt, hvor forældrene kommer i job (side 44).
  • Ved hjælp af de nye metoder er det i projektperioden lykkedes 44% af de voksne at opnå selvforsørgelse eller lønnede timer. 45% af børnene har øget deres trivsel så meget, at deres børnesager ved kommunen kunne afsluttes.

Baggrund

Projekt Job & Familie er gennemført i perioden marts 2017 til juni 2020 med støtte på 9.286.000 kr. fra den A. P. Møllerske Støttefond.

Projektet er en forlængelse af projekt Hel Familie, der blev gennemført fra april 2014 til december 2016 med støtte fra satspuljen.

Hovedformålet var at bringe familien tættere på selvforsørgelse, hvor de voksne familiemedlemmer opnår større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og børnenes trivsel øges med en stabil skolegang, et aktivt fritidsliv og et fritidsjob for de større børn.

Målgruppen har været familier med komplekse problemstillinger, og hvor mindst én af forældrene modtog offentlig forsørgelse, og hvor familien havde mindst én børnesag.

Kontakt

  • Mogens Mulle Johansen, formand i Uddannelse, Børn og Familie, 29 37 90 58
  • Finn Brunse, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 25 23 29 02
  • Esben Krægpøth, Vicedirektør, Børn, Unge og Uddannelse, 64 74 64 46