icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

1. Lokalplan og vejledning

LOKALPLAN MED BEBOERNES OPBAKNING OG VEJLEDNING

Ved projektstart var der et ønske om en slags ny bevarende udviklingsplan:

”en plan som beskriver hvordan områdets eksisterende bygningsmæssige kvaliteter skal bevares, men også beboernes ønske til udvikling i området og hvordan disse ønsker kan udføres”.

Gennem dialog mellem Realdania og kommunen blev det dog klart, særligt efter baselineundersøgelserne, at der kunne være en værdi i at holde niveauet af planer enkelt for både ejer- og beboernes overskuelighed og forståelse samt i forhold til arbejdsbyrden for kommunen. Det blev besluttet at planen om, en ikke juridisk bindende bevarende udviklingsplan skulle fraviges og erstattes med en juridisk bindende bevarende lokalplan. I lokalplanens redegørelsen skulle der i stedet sigtes efter at få ejer- og beboernes ønsker til udviklingen af området med, og at selve udførelsen til dels også kunne rummes i en vejledning evt. suppleret med andre tiltag.

Et forslag til lokalplanen er herefter udarbejdet af Assens Kommune i fællesskab med arbejdsgruppen. På et særskilt arbejdsgruppemøde har arbejdsgruppen været medbestemmende for, hvor niveauet for de bygningsregulerende bestemmelser skulle ligge – altså hvor ”stram” lokalplanen skulle være i forhold til eksempelvis udformning af bygningsdetaljer, materialevalg, farvesætning mv.

Centrale pointer for arbejdsgruppen ift. hvad lokalplanen skulle regulere og bidrage til er:

  • At sørge for at styrke det historiske miljø og historicismens stil som ses i dag
  • At rumme gode håndværksmæssige løsninger og være ”ægte”. Der må ikke bruges ”kulisseløsninger” a’la pålimede/ilagte sprosser i vinduer eller pålimede fyldningslister i døre. Det gælder både tage, kviste, tagvinduer, døre og vinduer m.m.
  • At lokalplanen muliggør en fortsat udvikling af de enkelte boliger, således at disse kan tilpasses det moderne og gode liv. Der er derfor i lokalplanen indarbejdet mere vidde rammer for hvorledes bygningernes bagside, dvs. den side, der ikke er synlig fra gaden, kan til- og ombygges.

Assens Kommune godkendte forslag til en bevarende lokalplan på Miljø, Teknik og Planudvalgets møde den 4. oktober 2022.

Planen er i høring frem til den 5. november.

I den forbindelse afholdes der borgermøde den 27. oktober kl. 18-20.30 på Tobaksgården, 1 sal udstillingslokalet. Tilmelding er nødvendigt og skal ske til plan@assens.dk