icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Rammeaftale for det specialiserede socialområde/ specialundervisningsområdet

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark. 

Hidtil har rammeaftalen været gældende for ét år, men fra 2019 er rammeaftalen gældende i to år.

Byrådet besluttede i september 2018 at tiltræde rammeaftalen for 2019-2020.

Rammeaftalen indeholder en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien kan omhandle faglig udvikling i tilbuddene, fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud, udvikling i behov, forebyggende foranstaltninger m.v., som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Indsatserne i rammeaftalen for 2019-2020 vil fortsat være

  • Øget fokus på effekt
  • Fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerene er en aktiv del af samfundet
  • Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Udover allerede igangværende projekter vil der i 2019-2020 bl.a. være fokus på sektorovergange og på, hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

Styringsaftale

I styringsaftalen lægges rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. 

Styringsaftalen indeholder bl.a. principper for overtagelse af tilbud, lukning og oprettelse af tilbud og pladser, takstberegning mv.

Der vil i 2019-2020 fortsat være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Rammeaftale 2019 - 2020