icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Handicappolitik i Assens Kommune

Handicappolitikken beskriver de overordnede værdier og fokusområder på handicapområdet i Assens Kommune. Assens Kommune ønsker med denne politik at understøtte, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN-konventionens definition af handicap:

”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”

Assens Kommune vil med øget fokus på rehabilitering (se fodnote) og nytænkning støtte borgeren i at mestre eget liv - så vidt som muligt.

Handicappolitikken er formuleret med udgangspunkt i fire overordnede fokusområder:

 • At mestre livet
 • Fysisk tilgængelighed
 • Medborgerskab
 • Tryghed

Disse begreber er udpeget med afsæt i Assens Kommunes Vision 2018 ”Vilje til Vækst”, øvrige værdigrundlag og politikker samt input fra borgere og Handicapråd.

At mestre livet

Assens Kommune vil understøtte borgerens mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv ved at have fokus på:

 • at motivere og understøtte den enkelte borger til at mestre mest muligt
 • en koordineret og sammenhængende indsats
 • indflydelse og medbestemmelse i forhold til egen situation 
 • velfærdsteknologiske muligheder med henblik på at styrke den enkelte borgers selvstændighed og frihed og dermed øge borgerens livskvalitet

Fysisk tilgængelighed

Assens Kommune ønsker generelt at styrke tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Vedr. fysisk tilgængelighed vil Assens Kommune have fokus på at:

 • fremme tilgængelighed for alle til kommunalt støttede byggeprojekter og kommunens bygninger
 • fremme  tilgængelighed i bynære områder
 • alle skal have mulighed for adgang til natur samt kultur- og fritidstilbud
 • fremme tilgængelighed for alle ved planlægning og vedligeholdelse af veje, stier og fortove 

Medborgerskab

Assens Kommune har til hensigt at fremme og understøtte aktivt medborgerskab for alle. Aktivt medborgerskab skaber værdi for den enkelte, for andre medborgere og for Assens Kommune som helhed. 

Assens Kommune ønsker at:

 • understøtte muligheden for et aktivt liv 
 • understøtte deltagelse i fællesskaber 
 • motivere og understøtte den enkelte borger i at udnytte sine kompetencer.

Tryghed

Det er individuelt, hvad der skaber tryghed for den enkelte borger. Denne politik sætter mål for tryghed i kontakten mellem borger og Assens Kommune.

Assens Kommune ønsker at:

 • skabe tillid, tryghed og respekt i kontakten til Assens Kommune
 • borgere oplever en høj grad af faglighed hos kommunens medarbejdere 
 • samarbejde med borgeren med udgangspunkt i borgerens samlede situation 
 • borgere oplever kontakten til kommunen som tilgængelig - både ved personlig og digital kontakt.

Fodnote 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats”. Kilde: ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – Rehabilitering i Danmark” (2004).

 
Handicappolitikken er vedtaget af Byrådet februar 2017.