icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Holmehave Bæk vandløbsindsatser ODE 639

Assens Kommune gennemfører vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.13 Odense Fjord.

Bassin ved Mosegårdsvej

  • Fjernelse af spærring
  • Skabe faunapassage gennem et regnvandsbassin samt
  • fjernelse af olieudskiller der udgør en totalspærring for opgangen af fisk til opstrømsliggende vandløb

Formålet med projekterne er at skabe fri passage i hele vandløbssystemet. Dermed skabes faunapassage til og fra opstrømsliggende dele af vandløbssystemet for vandrende fisk og forbedring af forholdene for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Hermed fremmes muligheden for målopfyldelse i vandløbet.

Projektet er finansieret af

Staten og Den Europæiske Union / Den Europæiske Hav- og Fiskerifond