icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Hårby Å vandløbsindsatser ODE 907

Assens Kommune har gennemført vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn.

Langedilløbet

  • Genåbning af 150 meter rørlagt vandløb
  • Omlægning af rør under dige, under indkørsel
  • Etablering af rørbro under stærkstrømskabel

Formålet med projekterne er at skabe fri passage i hele vandløbssystemet. Dermed skabes faunapassage til og fra opstrømsliggende dele af vandløbssystemet for vandrende fisk og forbedring af forholdene for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Hermed fremmes muligheden for målopfyldelse i vandløbet.

Projektet er finansieret af

Staten og Den Europæiske Union / Den Europæiske Hav- og Fiskerifond