icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Hårby Å vandløbsindsatser ODE 196

Assens Kommune har gennemført vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn.

Sarup Møllebæk

  • Genåbning af 45 meter rørlagt vandløb
  • Udskiftning af vejbro under Kirkemarken samt
  • etablering af rørbro

Formålet med projekterne er at skabe fri passage i hele vandløbssystemet. Dermed skabes faunapassage til og fra opstrømsliggende dele af vandløbssystemet for vandrende fisk og forbedring af forholdene for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Hermed fremmes muligheden for målopfyldelse i vandløbet.

Projektet er finansieret af

Staten og Den Europæiske Union / Den Europæiske Hav- og Fiskerifond