icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Hårby Å vandløbsindsatser ODE 139

Assens Kommune gennemfører vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.12 Lillebælt/Fyn.

Savværkssø

  • Fjernelse af spærring ved at skabe faunapassage gennem sø ved dræning af søen
  • Genslyngning af vandløb
  • Genskabelse af ådalen

Formålet med projekterne er at skabe fri passage i hele vandløbssystemet. Dermed skabes faunapassage til og fra opstrømsliggende dele af vandløbssystemet for vandrende fisk og forbedring af forholdene for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Hermed fremmes muligheden for målopfyldelse i vandløbet.

Projektet er finansieret af

Staten og Den Europæiske Union / Den Europæiske Hav- og Fiskerifond