icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vandråd

Vandråd 2019

I henhold til Lov om vandplanlægning kan der på initiativ fra organisationer og foreninger omfattet af loven oprettes lokale vandråd indenfor et hovedvandopland.

I perioden 2. december 2019 til 22. september 2020 er der oprettet et vandråd i hovedvandopland Lillebælt/Fyn, som kan rådgive kommunerne i oplandet om følgende opgaver:

Udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Medlemmer af vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Organisation/forening   Medlem  Suppleant
Assens Vandløbslaug  Ole Maagaard  Ole Madsen
Bæredygtigt Landbrug Peter Rosendal Ikke oplyst
Centrovice Martin Boe Madsen Mads Ingdal West
Danmarks Naturfredningsforening Svend Rask Lars Rytter
Danmarks Sportsfiskerforbund Søren Knabe Ikke oplyst
Dansk Ornitologisk Forening Mads Syndergaard Ikke oplyst
Dansk Skovforening Kim Bech Nielsen Ikke oplyst
Fiskelauget af 1970 Torben Christensen Erik Jakobsen
Friluftsrådet Erik Ehmsen Claus Anker Hansen
Fynsk Familielandbrug Ib W. Jensen Allan Mortensen
Landbrug & Fødevarer Henrik Galsgaard Ikke oplyst
Middelfart Vandløbslaug Jesper Haarslev
Ikke oplyst
Nordfyns Vandløbslaug Ole Mogensen Ikke oplyst
Patriotisk Selskab Lars Holmegaard Larsen Nils Rasmussen
Vandpleje Fyn Chris G. Halling Lars Rix Petersen
Vends Sportsfiskerforening Ole Aggeboe Ikke oplyst

Som sekretariatskommune for vandrådet har Assens Kommune den 2. december 2019 truffet afgørelse om sammensætningen af vandrådet.

Datoer for vandrådsmøder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn

17. december 2019: Vandrådsmøde nr. 1
3. marts 2020: Vandrådsmøde nr. 2
31. marts 2020: Vandrådsmøde nr. 3 (udskudt pga. Covid 19)
16. juni 2020: Vandrådsmøde nr. 3

13. september 2020: Frist for vandrådets eventuelle bemærkninger og supplerende oplysninger forud for politisk behandling.

Yderligere information om vandrådsarbejdet

Du kan læse mere om rammer for vandrådsarbejdet på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside:
https://mfvm.dk/natur/vande/vores-vandmiljoe/proces/vandraad-2019-2020/

Valg af sekretariatskommune for vandråd Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

Assens Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn
Odense Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

Kommunerne i oplandet til Lillebælt/Fyn og Odense Fjord har aftalt, at hhv. Assens Kommune og Odense Kommune skal være sekretariatskommune for de to vandråd.

Vandrådets opgaver
Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal: udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sekretariatskommunens opgave
Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 2. december 2019.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/vandraad.

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, som kan ses her

Mulighed for oprettelse af vandråd

i hovedvandoplandene Lillebælt/Fyn og Odense Fjord

Ifølge lov om vandplanlægning samt udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats for 3. vandområdeplanperiode 2021-2027.

Kommunerne skal oprette vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Følgende foreninger og organisationer kan ifølge lov om vandplanlægning være repræsenteret i et vandråd:

  • Relevante landsækkende erhvervsorganisationer.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd. Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning.

På den baggrund, og efter aftale med Miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden mandag den 11. november 2019 at anmode om oprettelse af et vandråd.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Assens Kommune på e-mail: jordvand@assens.dk med tydelig angivelse af, hvilket hovedvandopland vandrådet ønskes oprettet i samt evt. navn på indstillet medlem og suppleant, hvis det vides på nuværende tidspunkt.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne i vandrådet. Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede personer der kan være medlem af vandrådet.

Ifølge Miljøministeriet forventes vandrådenes arbejde påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke (rammer og vejledning samt IT-værktøj). Fristen for kommunernes indberetning til Miljø- og Fødevareministeriet forventes at blive den 22. september 2020.

Vandråd 2017

I henhold til Lov om vandplanlægning kan der på initiativ fra organisationer og foreninger omfattet af loven oprettes lokale vandråd indenfor et hovedvandopland.

I perioden 20. april til 31. december 2017 er der oprettet et vandråd i hovedvandopland Lillebælt/Fyn, som kan rådgive kommunerne i oplandet om følgende opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

I tillæg hertil kan kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Medlemmer af vandrådet for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Organisation/forening Medlem Suppleant
Assens Vandløbslaug Peder Stougaard Ikke oplyst
Bæredygtigt Landbrug Ole Gottrup Ulrich Rasmussen
Centrovice Claus Hestholm Mads Ingdal West
Danmarks Naturfredningsforening Lars Rytter Sven Rask
Danmarks Sportsfiskerforbund Søren Knabe Chris Gregers Halling
Dansk Ornitologisk Forening Mads Syndergaard Ib Bager
Dansk Skovforening Peter M. Sigvardt Ikke oplyst
Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug Erik Larsen Ikke oplyst
Fiskelauget af 1970 Chris Gregers Halling Ikke oplyst
Friluftsrådet Frode Thorhauge Ikke oplyst
Fynsk Familielandbrug Ib W. Jensen Allan Mortensen
Landbrug & Fødevarer Henrik Galsgaard Ikke oplyst
Middelfart Vandløbslaug Jesper Haarslev Torben Jensen
Nordfyns Vandløbslaug Jan Hjeds Ole Mogensen
Vandpleje Fyn Jens Larsen Ikke oplyst
Vends SportsfiskerForening Ole Aggeboe Rasmus Hansen

Som sekretariatskommune for vandrådet har Assens Kommune den 7. april 2017 truffet afgørelse om sammensætningen af vandrådet. 

Datoer for vandrådsmøder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn

”Opgave 1” – afgrænsning af vandløb
16. maj: Vandrådsmøde nr. 1 kl. 16-18 på Assens Rådhus, mødelokale 1
1. juni: Vandrådsmøde nr. 2
15. juni: Vandrådsmøde nr. 3 (+ ekskursion)
28. juni: Vandrådsmøde nr. 4

”Opgave 2” – udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
22. august – Vandrådsmøde nr. 5
7. september – Vandrådsmøde nr. 6 
21. september – Vandrådsmøde nr. 7 (+ evt. ekskursion)
5. oktober – Vandrådsmøde nr. 8

15. oktober – Frist for vandrådets eventuelle bemærkninger og supplerende oplysninger forud for politisk behandling.

21.  december 2017 – Frist for vandrådets eventuelle udtalelser, hvis de ønskes indsendt til ministeriet inden den 31. december 2017

Kontakt Miljø og Natur - Team Jord og Vand

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.