icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vandområdeplaner 2015-2021

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne skal revideres og ajourføres hvert sjette år, og der er fastlagt tre planperioder.

Et samlet Folketing vedtog i december 2013 Lov om vandplanlægning. Loven fastlægger et nyt koncept for vandplanlægningen i Danmark. Konceptet dækker 2. planperiode og efterfølgende planperioder. Med det nye koncept tilstræbes en mere enkel tilgang til vandplanlægningen med fokus på øget og tidlig interessentinddragelse. Dermed er der grønt lys for bl.a. oprettelse af vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenter i vandplanlægningen.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.