icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vandløbsrestaureringer

EU’s vandrammedirektiv blev vedtaget d. 22. september 2000 med det formål, at fastsætte rammerne for beskyttelse og forbedring af overfladevand, kystvande og grundvand og sikre god økologisk tilstand i disse i alle medlemslandene. I Danmark er direktivet implementeret i bekendtgørelsen af lov om vandplanlægning og målet var oprindeligt, at alt overflade- og grundvand skulle havde opnået en ”god økologisk tilstand” inden udgangen af 2015. Da dette ikke blev opfyldt, er der udarbejdet en ny vandområdeplan gældende for perioden 2015-2021.

For at opnå en god økologisk tilstand i vandløbene, foretager Assens Kommune, med støtte fra EU og Landbrugsstyrelsen, en række vandløbsrestaureringer, der forbedrer de fysiske forhold og derved giver bedre vilkår for planter, fisk og smådyr.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.