icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vådområde og lavbundsprojekter

Vi skal etablere flere nye kvælstofvådområder i Assens Kommune. Et kvælstofvådområde har til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender i de danske fjorde og kystvande, hvor det er et stort problem.

Læs mere om vådområdeindsatser i Assens Kommune

Vådområdeprojekter

Vådområder etableres typisk ved, at man hæver vandstanden i et vandløb, hvorved de lave vandløbsnære arealer oversvømmes med en større hyppighed end tidligere. Samtidig stopper man dræningen af disse arealer, som derved bliver vådere.

Opgaven med at få anlagt de nye vådområder er en tvungen opgave for kommunerne, som vi skal løse i samarbejde med staten og lodsejerne. EU/staten står for den økonomiske del af opgaven, mens kommunerne har fået opgaven med at udpege egnede områder samt at stå for den praktiske udførelse af projekterne.

De kommuner, som skal etablere vådområder søger om midler til forundersøgelse af projekter hos staten. Formålet med undersøgelserne er at belyse de arealtekniske og økonomiske muligheder for at etablere vådområdet samt afdække konsekvenserne af at hæve vandstanden i et område. Hvis resultaterne af en forundersøgelse viser, at kriterierne for støtte er opfyldt, søger kommunen om penge fra EU/staten til realisering af projektet.

I et vådområde fjernes kvælstof fra vandet gennem naturens egen rensemetode.

Når der står vand på et areal skabes der nemlig iltfrie forhold, hvor bakterier i jorden omsætter nitrat til frit kvælstof (en gasart). Det frie kvælstof frigives til atmosfæren og belaster derfor ikke vandmiljøet. Det frie kvælstof har ingen negativ indvirkning på miljøet, eftersom ca. 80 % af den atmosfæriske luft består af netop kvælstof.

Illustration af kvælstofomsætningen i et vådområdeprojekt

Lavbundsprojekter

Formålet med lavbundsprojekter er, at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og genskabe eller forbedre natur. Dette sker ved ekstensivering af driften på kulstofrige lavbundsjorde, de såkaldte organogene jorde med mindst 12 % organisk kulstof.

Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved, at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Jordens kulstofindhold ”afbrændes” derfor langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Lavbundsprojekter bidrager samtidig til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed og bidrager til at forbedre vandmiljøet ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på de kulstofrige lavbundsjorder.

Udtagning af lavbundsjorder bidrager dermed både til sikring af natur og biodiversitet, reduktion af kvælstofudvaskningen og lavere udledning af drivhusgasser fra landbruget.

Projekterne kan således bidrage til opfyldelsen af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.

Kontakt Miljø og Natur - Team Vand og Klima

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.