icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Natura 2000 (internationale beskyttelsesområder)

Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne som sammen med Ramsarområderne danner de internationale beskyttelsesområder i Danmark. De udpegede områder er en del af et større europæisk naturnetværk.

I Assens Kommune har vi i 3 internationale naturbeskyttelsesområder. Du kan se, hvor de ligger på www.arealinformation.dk.

De internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget for at sikre den biologiske mangfoldighed, ved at bevare forskellige naturtyper samt levesteder for sjældne vilde dyr og planter. Det er sigtet med beskyttelse af områderne at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning (dvs. udpeget af EU).

Der må derfor ikke foretages aktiviteter i og uden for Natura 2000 områderne, der kan forringe vilkårene for naturtyper, planter og dyr inden for disse områder. For at give myndighederne mulighed for at vurdere om en given aktivitet kan have en negativ indflydelse, er der lavet en anmeldeordning.

Anmeldeordningen rummer ikke i sig selv et forbud mod at iværksætte de pågældende aktiviteter, men har alene til formål at orientere kommune og stat, inden aktiviteten sættes i værk, bl.a. for at undgå unødige investeringer.

Myndighederne kan efter en anmeldelse træffe konkret afgørelse om at begrænse eller stoppe den påtænkte aktivitet. Når der træffes en sådan beslutning betales erstatning for de tab, der kan godtgøres som følge af afgørelsen. Afgørelser om indgreb og om erstatning kan påklages.

Anmeldeordning i NATURA 2000-områder

Siden 1. oktober 2004 har visse aktiviteter inden for Natura 2000-områderne skullet meldes til amt eller stat, inden de igangsattes. Kommunerne har pr. 1. januar 2007 overtaget den del af opgaven, der tidligere blev varetaget af amterne.

 • Det drejer sig om aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, men som kan skade naturen.
 • På arealerne gælder de andre love som hidtil - f.eks. skal der stadig søges om ændringer ifølge § 3 i naturbeskyttelsesloven.
 • Du får besked inden fire uger, hvis aktiviteten ikke kan føres ud i livet. Dvs. hvis du ikke har hørt fra myndigheden inden fire uger, kan du gå i gang.

For alle arealer i Natura 2000 områder undtagen fredskov skal du anmelde til Assens Kommune, hvis du vil foretage et af følgende indgreb:

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder
 • Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev der ikke opfylder størrelseskravet i § 3
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb der ikke er udpeget efter § 3
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter
 • Rydning af krat af enebær på overdrev der ikke er omfattet af § 3
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje
 • Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Har du fredskov, skal du melde følgende aktiviteter til Naturstyrelsen:

 • Renafdrift af løvskov
 • Plantning i løvskov
 • Fremme af nåletræer i løvskov
 • Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)
 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.)
 • Ændringer i afvandingsforholdene.
Helnæs Made

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.