icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

LIFE70

Naturplejeprojekt i Gravene ved Odense Å

Assens Kommune skal sammen med seks andre kommuner, Naturstyrelsen og Fugleværnsfonden skal frem til 2018 arbejde for at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000-områder.

LIFE70-Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark

Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni fonden og Villum Fonden og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper samt våde heder. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha. Projektet har sin egen hjemmeside (www.life70.dk). Her kan du læse mere om de 18 delprojekter. Assens Kommune deltager med et delprojekt Gravene ved Odense Å.

Moseområdet Gravene

Projektets formål er at fremme naturtypen rigkær, således at arealet med rigkær udvides og eksisterende rigkær får en god tilstand. Dette gøres ved at rydde dele af de tilgroede moseområder for større træer og buske og dermed skabe mulighed for udvidelse af areal med rigkær/lysåben mose. Projektet understøtter således de langsigtede mål fastlagt i statens Natura 2000-planlægning.

Den røde streg angiver de 20 ha, der indgår i naturplejeprojektet

Projektgrænse

Den røde streg angiver de 20 ha, der indgår i naturplejeprojektet.
Den aktuelle tilstand i Gravene

Gravene er en skovbevokset mose med enkelte partier af lysåben natur (bl.a. rigkær). Rigkærenes tilstand i Gravene er i dag ringe fordi området er under kraftig tilgroning samtidigt med at størstedelen af mosen ikke plejes ved f.eks. afgræsning. Dette har resulteret i en løbende forringelse af rigkærernes tilstand og arealmæssige udbredelse.

Gravene før naturprojektet. Store dele er tilgroede i høje stauder, træer og buske.

Tiltag og resultater

De aktuelle tiltag, der ønskes gennemført i forbindelse med projektet er:

  • Rydning af vedopvækst på dele af mosefladen
  • Oprensning af eksisterende vandhuller samt etablering af 2 nye vandhuller
  • Opsætning af kreaturhegn for at sikre en efterfølgende pleje af projektområdet

Ved gennemførsel af projektet forventes følgende resultater:

  • Skabe forudsætninger for god tilstand for ca. 4,7 ha rigkær + ny lysåben naturtype (op til ca. 8 ha)
  • Forhindre genopvækst af vedplanter på ca. 4,7 ha rigkær + ny lysåben naturtype (op til ca. 8 ha)
  • Sikre pleje ved afgræsning af hele projektområdet på ca. 20 ha.

Samlet set forbedres mosens tilstand både på kort og lang sigt, da de trusler, der truer området imødegås, i form af mindre vedopvækst, pleje ved afgræsning og udvidelse af naturtypen rigkær. På baggrund af dette forventes det at bevaringsstatus for naturtypen rigkær med tiden vil ændres fra ugunstig til gunstig.

Projektet er gennemført.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.