icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Holmehave Naturprojekt

Et nyt skov- og naturprojekt ved Holmehave mellem Tommerup, Verninge og Nårup skal beskytte fynboernes grundvand mod pesticider og Odense Fjord mod kvælstof. Det sker ved at plante skov og etablere et vådområde, der mindsker udledning af kvælstof til fjorden og samtidig mindsker CO2.

Holmehave dækker over et 800 hektar stort projektområde, som Assens Kommune, VandCenter Syd og Hedeselskabet samarbejder om. Målet er at skabe et stort og multifunktionelt naturområde, der skal kunne varetage flere interesser, heriblandt:

  • beskytte grundvandet på en af Danmarks største kildepladser
  • mindske udvaskningen af kvælstof til Odense Fjord
  • understøtte områdets biodiversitet
  • binde CO2 fra atmosfæren
  • klimasikre boligerne i området
  • give borgere og besøgende bedre adgang til landskabet
  • skabe flere udfoldelsesmuligheder for borgere og besøgende


Ad frivillighedens vej vil vi skabe et varieret landskab med skov, lysåben natur og vådområder. Vådområdeindsatsen i Åsemose-projektet udgjorde puslespillets første brikker. Derudover har Hedeselskabet i 2022 erhvervet to ejendomme centralt i området på samlet knap 50 hektar, hvor de i de kommende år vil rejse skov.

Projektet skal realiseres via jordfordeling med økonomisk støtte og bistand fra Landbrugsstyrelsen. Desuden modtager projektet støtte fra Nordisk Ministerråd til udarbejdelse af en strategisk helhedsplan for området, der integrerer og vægter de mange hensyn, der skal tages, når udfordringerne, vi står overfor i det åbne land, skal adresseres. Københavns Universitet bidrager med analyser og organisering af workshops.

På dette kort kan du se afgrænsningen af projektområdet. De blå punkter markerer VandCenter Syds indvindingsboringer.

Strategisk helhedsplan for Verninge-Tommerup

For at sikre størst mulig sammenhængskraft mellem de initiativer, der er igangsat, og dem, der vil komme i fremtiden, skal der udvikles en strategisk helhedsplan for Verninge-Tommerups landskab.

Målene med planen er:

  • at landskabet udvikles til et bedre sted i bred forstand – det vil sige for beboerne, land- og skovbrugerne, samt de besøgende
  • at de forskellige initiativer (i relation til grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning, naturforvaltning, friluftliv og arealanvendelse i øvrigt) hænger så godt sammen som muligt og reducerer lodsjernenes og andres usikkerheder for fremtiden
  • at den udarbejdes i et samarbejde mellem lodsejere, lokalsamfund, Assens Kommune og andre relevante aktører, så den færdige plan får et bredt ejerskab, hvor de forskellige deltagere hver især opfatter det som ’deres plan’


Den færdige plan vil bestå af tre dele: (1) Vision og konkrete mål, (2) plan for vigtige arealmæssige sammenhænge og (3) en liste over højt prioriterede projekter.

Med ’helhedsplan’ menes en plan, som på den ene side inddrager de centrale interesser og funktioner, der skal tilgodeses i området, og på den anden side favner områdets natur- og landskabsmæssige helheder og sammenhænge. Med ’strategisk’ menes en plan, hvor der er foretaget klare prioriteringer af initiativer.

Ideen med en strategisk helhedsplan er at udstikke en fælles retning for det fremtidige landskab og understøtte en grøn omstilling igennem nytænkning inden for den offentlige forvaltning, herunder udvikling af nye, mere naturbaserede løsninger inden for den kommunale planlægning og arealforvaltning.

Nordisk Ministerråd biddrager med støtte til projektet, og Københavns Universitet, hvor man har mange års erfaring med sådanne samarbejdsdrevne processer, bidrager med analyser og organisering af workshops.

Forløb

Vi indledte arbejdet med et opstartsmøde i Verninge Forsamlingshus den 11. oktober 2022. Her diskuterede vi de første synspunkter om områdets værdier og ideer til Holmehaves fremtid, og flere af de fremmødte skrev sig op som medlem af den strategigruppe, der vil fortsætte arbejdet med den strategiske helhedsplan. Strategigruppen skal så vidt som muligt repræsentere de respektive interesser i området.

Hen over de næste måneder følger tre workshops og en ekskursion rundt i området for strategigruppen. Når den strategiske helhedsplan har fået form, præsenteres den på et offentligt møde inden en eventuel videre politisk behandling. Det er vigtigt at pointere, at den strategiske helhedsplan ikke er et juridisk bindende dokument, men til gengæld et dokument, der kan kvalificere fremtidige planer for området.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.