icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Forskere fra Aarhus Universitet vil finde den bedste måde at lede vand i små vandløb væk fra markerne og samtidig sikre et godt vandmiljø. Promilleafgiftsfonden for Landbrug har netop givet tilsagn om støtte til et nyt forskningsprojekt, hvor de sammen med HedeDanmark, Havørred Fyn og Assens Kommune støtter projektet med en samlet økonomi på 7 millioner kroner. Projektet er banebrydende, fordi det vil skaffe databaseret viden om grødeskæringsmetoders virkning på både evnen til at lede vand bort og miljøtilstanden i små vandløb. En viden, som myndigheder og landbruget har efterspurgt i mange år.

Vandløb og landsbrugsarealer i Assens Kommune vil blive fulgt tæt i de kommende år gennem danmarkshistoriens mest omfattende forsøg med grødeskæring.

Assens Kommune er initiativtager til projektet og har i samarbejde med Aarhus Universitet, Orbicon og HedeDanmark indledt et fire års forskningsprojekt, der indebærer forsøg med grødeskæring i små vandløb i Assens Kommune.

De små vandløb udgør cirka 75 procent af alle danske vandløb, og grødeskæring i disse spiller en meget vigtig rolle for både afvanding af landbrugsarealer og for vandløbenes økologiske tilstand.

Forsøgene omfatter bl.a. forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring. Målet er at undersøge, hvordan vandet bedst bliver ledt væk fra omgivende landbrugsarealer på en måde, så også vandløbets samlede miljøtilstand kan forbedres.

Haarby Å

- Vi glæder os til det spændende samarbejde. Forskningsprojektet med forsøg med grødeskæring i Assens Kommune er unikt, fordi forsøg af det omfang og projekter af den varighed ikke tidligere er gennemført. Med projektet får vi databaseret evidens i forhold til grødeskærings effekter. På nuværende tidspunkt findes der ingen systematisk dokumentation af, hvordan forskellige metoder og tidspunkter for grødeskæring påvirker vandføringsevnen og den økologiske tilstand i små vandløb, hverken på kort eller på langt sigt, forklarer Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Sektion for Vandløbs- og ådalsøkologi.

Annette Baattrup-Pedersen er en del af projektgruppen, som også tæller vandløbskonsulent Jannik Seslef fra Assens Kommune, biolog Bjarne Moeslund fra Orbicon og landskabskonsulent Kurt Beck fra HedeDanmark.

Landbruget og myndigheder har efterspurgt viden – også internationalt

Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden. Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen - vandstand og vandføring - og målinger af vandløbets økologiske tilstand herunder planter, smådyr og fisk, som der er fastsat bestemte miljømål for.

En viden, som især landbruget har efterspurgt gennem mange år for at kunne udnytte landbrugsarealerne optimalt omkring de små vandløb. Myndighederne efterspørger også den viden for at kunne opfylde de miljømålsætninger, som er vedtaget for vandløbene.

- Den viden, projektet genererer, er en viden, som både landbruget og myndighederne vil få stor gavn af. Kommunerne vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne. Vi har ikke kunnet dokumentere effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder hidtil, og derfor er det fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt. Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet, siger Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Assens Kommune har i tæt dialog med lodsejere, landmænd og lokale landboforeninger fundet 65 egnede strækninger, hvor projektet gennemføres. Opmålinger med GPS er foretaget vinteren 2018-2019 og der er foråret 2019 opsat vandstandsloggere på alle strækninger. Online vandstandsdata kan ses her: http://www.hydrometri.dk/hyd/
Der er ligeledes foretaget indsamling af prøver på smådyr og der indsamlet data om det fysiske forhold. I sensommeren el-fiskes alle strækninger for at indsamle data om fiskebestandene.
Den ændrede grødeskæringspraksis iværksættes fra uge 26 2019.

Fakta - grødeskæring

Grøde er planter, der gror i vandløb.

Grødeskæring foretages for at sænke vandstanden og til at forbedre vandløbenes evne til at bortlede overskydende vand, først og fremmest fra landbrugsarealer, men også fra andre typer af arealer.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

  • Dan Gørtz, Udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42, dango@assens.dk
  • Jannik Seslef, vandløbskonsulent, miljø & natur, Assens Kommune, tlf. 2490 4463, jases@assens.dk
  • Annette Baattrup-Pedersen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Vandløbs- og Ådalsøkologi, 87 15 87 76, abp@bios.au.dk
  • Bjarne Moeslund, biolog ved Orbicon, bmoe@orbicon.dk

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.