icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

DK2020 - Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

I Assens Kommune vil vi være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Det slog Byrådet fast med ’Vision 2030 – Med vilje og hjerte’, og vi er allerede i fuld gang. Med den ambitiøse målsætning vil Byrådet tage et lokalt klimansvar og stille sig i spidsen for, hvad der bedst kan beskrives som en stor, fælles bevægelse, hvor alle samfundets aktører er nødt til at bidrage. Her på siden kan du følge med i Assens Kommunes vej mod at blive klimaneutral og klimarobust inden 2050.

Klimastrategi 2020-2050 - Assens Kommune i grøn omstilling 

For at sætte en fælles grøn kurs for det lokale klimasamarbejde har vi - som led i  Realdanias projekt DK2020 - udarbejdet en klimastrategi, der sætter ord på vores fælles, lokale klimaudfordringer, -løsninger og -mål.

Klimastrategien beskriver, hvordan Assens Kommune som geografisk område kan:

  • reducere CO2-udledningen med mindst 70% i 2030 og blive helt CO2-neutral inden 2050
  • blive robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne

Strategien er startskuddet til at skabe et fælles, lokalt klimaværktøj. Et værktøj, hvor vi samler, synliggøre og understøtter borgeres, foreningers, virksomheders, investorers, uddannelsesinstitutioner og mange andre lokale aktørers klimainitiativer. Med andre ord, så vil vi engagere og indgå klimapartnerskaber med alle interesserede og ikke mindst tilskynde til handling, så vi sammen kan sætte fart på den grønne omstilling.

Strategien blev godkendt af Byrådet den 16. december 2020. 

Certificeret klimastrategi 

Klimastrategien er udarbejdet i overensstemmelse med det internationale bynetværk C40's Climate Action Planning Framework (CAPF) – et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner. Strategien er efter Byrådets vedtagelse blevet certificeret. 

De konkrete indsatser 

Klimastrategien indeholder 34 indsatser som er de første vi igangsætter på vores vej mod målet - det såkaldte implementeringsspor. Alle indsatserne er nærmere beskrevet i indsatskataloget. Indsatserne skal gennemføres inden 2030. 

For at nå vores målsætninger er det imidlertid nødvendigt med yderligere indsatser. Disse udvikles og implementeres i takt med ny viden, teknologi og virkemidler. 

En fælles indsats med mange aktører 

For at blive en klimaneutral og -robust kommune skal Assens Kommune som virksomhed og arbejdsgiver spille på flere strenge. Der er behov for, at alle fagområders viden kommer i spil, at klima tænkes ind i opgaveløsningen, og at alle bidrager med ideer til nye indsatser, der gavner klimaet. Assens Kommune som kommunal organisation har flere muligheder for aktivt at påvirke udviklingen på klimafronten. Vi er indkøber, arbejdsgiver, bygherre, myndighed mv.

Kommunens egen udledning svarer til ca. 1,4% af den samlede CO2-udledning inden for kommunegrænsen.  Vi kan nedbringe vores del af udledningen ved eksempelvis at investere i elbiler, energirenovere og drifte egne bygninger på energieffektiv vis mv. Via planlægningen kan vi skabe gode fysiske rammer og prioritere konkrete klimatilpasningstiltag, der understøtter indsatsen. Desuden kan vi påvirke vores forsyningsselskaber og angive den ønskede retning, som de kan manøvrere efter. Endelig kan vi oplyse, inspirere og facilitere og måske vigtigst af alt – vi kan indgå i partnerskaber og samarbejder med omverdenen om at fremme en bæredygtig udvikling. I nogle tilfælde har vi således direkte mulighed for at iværksætte handlinger, mens vi i andre sammenhænge handler i netværk, samarbejder og indgår partnerskaber for at fremme den ønskede udvikling.

Klimapartnerskaber 

Vi indgår løbende klimapartnerskaber med en række private og halvoffentlige lokale aktører, hvor begge parter forpligter hinanden til at samarbejde mod
klimaneutralitet og / eller klimarobusthed. 

Klimapulje til borgerdrevne initiativer

Som en del af den kommende klimastrategi er der oprettet en klimapulje, som skal støtte borgerdrevne initiativer, der har potentiale til at reducere CO2-udledningen eller skabe større robusthed over for klimaforandringer inden for kommunegrænsen.