icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Helhedsplaner for vandhåndtering

Klimaforandringerne medfører særlige udfordringer i forhold til håndtering af regnvand og oversvømmelser fra havet.

Her får du et overblik over kommunens helhedsplaner for vandhåndtering:

Regnvandsplan for Tommerup Stationsby

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S har udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup Stationsby. Planen er udarbejdet for at gøre Tommerup Stationsby mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby.

Planens tiltag reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

Regnvandsplan inddeler Tommerup Stationsby i 5 delområder, hvor der til hvert delområde er beskrevet tiltag, som skal gennemføres, for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand på terræn samt tiltag til yderligere klimatilpasning af byen og boligområder. Der er for hvert delområde foreslået principper, som kan benyttes til regnvandshåndteringen.

Regnvandsplan for Tommerup Stationsby blev vedtaget i Assens Byråd i november 2019.

Regnvandsplan for Tommerup

Assens Kommune har i samarbejde med Assens Forsyning A/S udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup, som skal ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser samtidig med, at naturen bringes tættere på byen og der skabes rekreative områder.

Planen udpeger steder i byen, hvor der er plads til regnvandet samt overordnede principper for, hvordan vandet kan håndteres.

Regnvandsplanen inddeler Tommerup i 8 delområder. For hvert delområde beskriver planens ”blå koncept” de tiltag, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i kloaksystemet, samt tiltag for at klimatilpasse byen således, at risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder der er udsatte i skybrudssituationer.

Regnvandsplan for Tommerup blev vedtaget i Assens Byråd i juni 2017.

 

Klimasikringsplan for Assens havneområde

Assens Kommune har udarbejdet Klimasikringsplan for Assens havneområder. Planen sætter fokus på, hvordan havnen og byen kan beskyttes mod fremtidens stormfloder. Byrådet vedtog en ydre sikringslinje langs kysten, som det planmæssige grundlag for det videre arbejde med højvandsbeskyttelse af Assens.

Klimasikringsplan for Assens Havneområde blev vedtaget i Assens Byråd i januar 2018.