icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Regnvandsplaner i Assens Kommune

Regnvandsplan for Tommerup Stationsby

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S har udarbejdet et Forslag til Regnvandsplan for Tommerup Stationsby. Planen er udarbejdet for at gøre Tommerup Stationsby mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby. Planens tiltag reducerer konsekvenser af oversvømmelser ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang. Samtidig bruges vandet og klimatilpasningsløsningerne til at skabe merværdi i form af bynære rekreative arealer, attraktive byrum, mere biodiversitet samt bedre natur og vandmiljø.

Regnvandsplan inddeler Tommerup Stationsby i 5 delområder, hvor der til hvert delområde er beskrevet tiltag, som skal gennemføres, for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand på terræn samt tiltag til yderligere klimatilpasning af byen og boligområder. Der er for hvert delområde foreslået principper, som kan benyttes til regnvandshåndteringen.

Regnvandsplan for Tommerup

Assens Kommune og Assens Forsyning har gennem 2016 sammen udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup. Regnvandsplanen skal ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser samtidig med, at naturen bringes tættere på byen. Planen udpeger steder i byen, hvor der er plads til regnvandet samt overordnede principper for, hvordan vandet kan håndteres.

Regnvandsplanen inddeler Tommerup i 8 delområder. For hvert delområde beskriver planens ”blå koncept” de tiltag, der skal gennemføres for at sikre overholdelse af serviceniveauet for regnvand i kloaksystemet, samt tiltag for at klimatilpasse byen således, at risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder der er udsatte i skybrudssituationer.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.