icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Jordløse fik i 2018 godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018 til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse.

Projektet rummer:

  • En forskønnelse af centrale byrum og forbindelser ud i landskabet.
  • Etablering af stier for ryttere og vandrere i landskabet omkring Jordløse. Stierne vil blive markeret med pile, og på ruten skal opsættes informationsskilte, der formidler Jordløses og landskabets natur- og landskabsværdier og kulturhistorie. Stisystemet bliver desuden lagt, så der er forbindelse til vandrestierne Øhavsstien, den nyetablerede Lillebæltsti samt stierne i Jordløse Bakker.
  • Der bliver opsat shelters og et udkigstårn samt hestefolde til dem, der måtte vælge at bruge området til hesteryg. Endelig skal der laves foldere om området samt udvikles en digital formidlingsplatform.

Projektet gennemføres i 2019/2020 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse.

For yderligere oplysninger, kan du læse mere i følgende dokumenter:

Beskrivelse af byfornyelsens forsøgspulje 2018
Projektbeskrivelse
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Budget
Tilsagnsbrev

Projektets status

I forsommeren 2019 blev afholdt to workshops i Jordløse, hvor idéer og forslag til en forskønnelse af Jordløse by blev indsamlet. På baggrund af de mange input blev der udarbejdet en By- og landskabsplan. Planen blev præsenteret på et borgermøde den 28. august 2019 og lå færdig i endelig udgave og trykt i september 2019. Præsentationerne fra de to workshops samt selve By- og Landskabsplanen kan du se her:

Præsentation fra workshoppen 23. maj

Præsentation fra workshoppen 17. juni

By- og landskabsplan

By- og landskabsplanens løser, hvordan hele forløbet omkring Landevejen kan indrettes/byforskønnes med fokus på at binde byen sammen med landskabet og naturen omkring. Planen udpeger steder i Jordløse by, kaldet Knudepunkter, der byforskønnes og bliver ”det særlige sted”. Følgende knudepunkter er udpeget:

  • Gadekæret
  • Frugtlunden (ved Bækmarken)
  • Byparken (Holgers Lege-Være-Sted)
  • Forsamlingspladsen

Ude i landskabet markeres forbindelsen ind til byen med noget, der signalerer ”her sker der noget særligt”. De steder kaldes ankerpunkter. Følgende Ankerpunkter er udpeget:

  • Eneboer Rasmus Madsen
  • Den gamle mølle
  • Gisselhøj

By- og landskabsplanen kommer der ud over med en løsning på, hvordan området omkring forsamlingshus, parkeringsplads og den gamle forskole kan indrettes og aktiveres som en del af natur- og landskabsprojektet. Denne del af planen rummer projektet dog ikke økonomi til at løfte, hvorimod der er midler til at få de øvrige steder løftet og forskønnet.

Der er afsat 800.000,- kr. til at forskønne de fire Knudepunkter inde i Jordløse samt markere Ankerpunkterne. Midlerne rækker ikke til at få gennemført alle ønsker, hvorfor en arbejdsgruppe for hvert af Knudepunkterne samt en arbejdsgruppe for de tre Ankerpunkter har arbejdet med at kvalificere forslagene i By- og Landskabsplanen. Arbejdsgrupperne består af folk, der bor i og omkring Jordløse og arbejdsgrupperne har hver en tovholder, der er bindeled mellem arbejdsgrupperne og administrationen i Assens Kommune.

Næste skridt i projektet er at få forberedt det konkrete arbejde, så projekterne kan blive gennemført. Nedenfor vil seneste nyt løbende blive tilføjet, så du løbende kan følge projektets status.

 

Seneste nyt

18. februar 2020

Den tomme grund Landevejen 55, der ligger ved siden af forsamlingshuset, er opkøbt, og der er ved at blive indhentet tilbud på at få den ryddet. Der vil blive planeret og sået græs, og der skal opsættes en overdækning, så grunden kan blive brugt til store som små arrangementer og benyttes til ophold for alle.

Der afholdes i uge 8 møde med en entreprenør med henblik på at få renset op ved gadekæret og få fjernet bevoksning langs den vestlige bred. Her ud over at få anlagt en sti vest om gadekæret og videre ud til Nygaardsvej.

Der afholdes i uge 9 møde med entreprenør vedrørende Frugtlunden, hvor der skal gennemføres en del jordarbejde og etableres en gennemgående sti. Den foreløbige plan for Frugtlunden kan ses her.

Der er bestilt pæle til afmærkning af stier, og der er aftalt møde med Verninge Savværk for at få en snak om deres mulighed for at levere træ til det inventar, der skal produceres.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at vide mere og har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder i Assens Kommune, Ann-Mett M. Sepstrup på mail: annro@assens.dk eller på telefon 64 74 75 20.

 

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.