icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse

Information om projekt ”Fortællinger og forbindelser i byens landskab. Et natur- og landskabsprojekt i Jordløse”

Der afholdes borgermøde den 28. august  – se nederst på siden.

 

Jordløse har fået godt 1,8 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2018. Midlerne skal gå til et projekt, der skal udvikle natur- og landskabskvaliteterne i Jordløse bl.a. med stisystemer, som skal skabe øget adgang til naturen og landskabet omkring byen.

Som en del af projektet skal der udarbejdes en by- og landskabsplan for en forskønnelse af centrale byrum i Jordløse, og fra byrummene skal der skabes en stiforbindelse ud til landskabet uden for byen.

Der vil i landskabet blive etableret et netværk af stier for rytteren, vandreren og den, der har lyst til en cykeltur i smukke omgivelser. Stisystemet bliver en del af et større netværk af stier, da de nye landskabsstier bliver forbundet med Øhavsstien, den nyetablerede Lillebæltsti samt Jordløse Bakker. Stierne vil blive markeret med pile, og på ruten skal opsættes informationsskilte, der formidler Jordløses og landskabets natur- og landskabsværdier og kulturhistorie.

Der bliver desuden opsat shelters, udkigstårn og hestefolde til dem, der måtte vælge at bruge stierne på hesteryg. Endelig skal der laves foldere om området samt udvikles en digital formidlingsplatform.

Projektet gennemføres i 2019/2020 i et samarbejde mellem Assens Kommune og Jordløse.

For yderligere oplysninger, kan du læse mere i følgende dokumenter:

Beskrivelse af byfornyelsens forsøgspulje 2018
Projektbeskrivelse
Ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Budget
Tilsagnsbrev

Projektets status

Der arbejdes intenst med projektet. To grupper i Jordløse er i gang. Den ene gruppe arbejder med fortællingerne og stiforløb inde i Jordløse, og den anden gruppe med fortællingerne og et stiforløb ude i landskabet omkring Jordløse. Der ud over er landskabsarkitektfirmaet Gustin Landskab indhentet som rådgivere til at tegne en by- og landskabsplan for Jordløse. By- og landskabsplanen skal kort fortalt:

  • Give en løsning på, hvordan hele forløbet omkring Landevejen kan indrettes/byforskønnes med fokus på at binde byen sammen med landskabet og naturen omkring.
  • Udpege steder i Jordløse by, der har et potentiale til at blive ”det særlige sted” (foreløbigt kaldet knudepunkter). Der tegnes for hvert sted en plan for en ny indretning samt vises, hvordan der kan skabes enten en visuel eller fysisk forbindelse ud til landskabet. Ude i landskabet markeres forbindelsen ind til byen med noget, der signalerer ”her sker der noget særligt” (de steder kaldes foreløbigt ankerpunkter). Dette ”noget” skal Gustin Landskab også komme med forslag til.
  • Give en løsning på, hvordan området omkring forsamlingshus, parkeringsplads og den gamle forskole kan aktiveres som en del af natur- og landskabsprojektet.

Projektet blev skudt i gang med afholdelsen af en workshop i Jordløse den 23. maj 2019. På workshoppen kom en masse gode idéer på bordet til indholdet i en by- og landskabsplan. Idéer, der blev talt mere om på den 2. workshop den 17. juni, hvor aftenens fokus var at snakke om ”de særlige steder”, der har potentiale til at kunne noget mere, end de kan i dag. Eksempler herpå er området ved gadekæret og det grønne areal ud mod Landevejen ved Bækmarken. På mødet blev der i form af tegninger samlet op på alle idéer. Du kan se idéerne her. Du kan desuden se Gustin Landskabs præsentationer fra de to workshops her:

Præsentation fra workshoppen 23. maj

Præsentation fra workshoppen 17. juni

Hen over sommeren og frem til den 28. august vil Gustin Landskab arbejde med alle de input, der kom på de to workshops, og de vil udarbejde et endeligt udkast til en by- og landskabsplan. Denne vil blive præsenteret på et borgermøde i Jordløse om aftenen den 28. august. Skriv gerne datoen i kalenderen allerede, hvis du ønsker at deltage.

I projektet er der afsat 800.000,- kr. til at få gennemført nogle af de projekter, der peges på i planen. Hvilke af projekterne, der bliver realiseret, afhænger af, hvad de koster samt af, hvad borgerne i Jordløse ønsker at få gennemført. Selve anlægsarbejdet forventes først gennemført i foråret 2020, ligesom det resterende arbejde også vil foregå frem til forsommeren 2020, hvor projektet forventes afsluttet.

Er du interesseret i at vide mere og har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder i Assens Kommune, Ann-Mett M. Sepstrup på mail: annro@assens.dk eller på telefon 64 74 75 20.

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.