icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Strategi for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Introduktion

I Assens Kommune er børn og unges trivsel og udvikling altid i centrum og omdrejningspunkt for visioner, mål og konkrete tiltag i Børn, Unge og Uddannelse. Dette afspejler et højt niveau af trivsel blandt børn og unge, samt en udbredt, grundlæggende respekt for de værdier, som er fundamentale i det samfund vi lever i.

Vi har allerede i dag et velfungerende samarbejde, både på tværs af kommunens egne afdelinger og med Fyns Politi, om at forebygge og håndtere radikalisering. Indsatsen mod radikalisering fungerer som en forlængelse og specialisering af den generelle, bredspektrede kriminalitetsforebyggende indsats, som i Assens er forankret i SSP.

Målet med indsatsen er at forebygge politisk og religiøs radikalisering og ekstremisme. Dermed skal den bidrage til et højt niveau af trivsel og tryghed blandt børn og unge i Assens Kommune.  Indsatsen sker med fuld respekt for de grundlovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og lovlig politisk og religiøs aktivisme.
Derudover er målet med strategien, at skabe synlighed om Assens Kommunes indsats og om de handlemuligheder, som både borgere og medarbejdere i kommunen har.

Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme

 Vi definerer radikalisering som:

En proces, hvor en person gradvist accepterer ekstremismens ideer og metoder.

 Vi definerer ekstremisme som:

  • At anvende voldelige eller udemokratiske metoder for at opnå et politisk eller religiøst mål
  • At undergrave den demokratiske orden
  • At udøve vold, trusler eller chikane på grund af eksempelvis politiske holdninger, hudfarve, seksualitet eller tro.

 Vi tror på forebyggelse

Radikalisering er ofte et udtryk for mistrivsel, frustration og følelsen af ikke at høre til. Derfor handler indsatsen mod radikalisering først og fremmest om generel forebyggelse, om at sikre, at alle børn og unge trives og udvikler sig positivt, og at gribe ind, hvis de ikke gør det. Det er et professionelt ansvar.

 Vi ser radikalisering som en risikofaktor på linje med eksempelvis skolefravær, misbrug eller kriminalitet.

 I nogle tilfælde kan radikalisering føre til vold og kriminalitet og få alvorlige konsekvenser, både for den pågældende borger, for omgivelserne og for hele samfundet. Vi ønsker at tage et ansvar for netop at forebygge radikalisering.

Sådan arbejder vi

Indsatsen mod radikalisering foregår i et tæt samarbejde med Fyns Politi. Den gennemføres som en specialisering af det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde, der fordeler sig på henholdsvis generelle, specifikke og individorienterede indsatser.

 Indsatsen er underlagt de samme regler for udveksling af oplysninger, jf. Retsplejelovens § 115.

Specialiseringen af indsatsen består ikke mindst i at navigere i feltet mellem de grund­lovssikrede rettigheder om ytringsfrihed og lovlig politisk og religiøs aktivisme på den ene side – og på den anden side mellem overtrædelse af Straffelovens § 114 (”terrorparagraffen”), risikoen for andres sikkerhed, den unges egen fremtid og trivsel.

 Vores indsats kan sammenfattes under 3 overskrifter:

  • Vejledning og rådgivning om radikalisering (generel forebyggelse)
  • Forebyggelse af radikalisering hos grupper og enkeltpersoner (specifik forebyggelse)
  • Håndtering af enkeltsager vedrørende radikaliseringstruede unge, bl.a. med tilbud om mentor og forældrestøtte (individorienteret forebyggelse)

Vejledning og rådgivning om radikalisering
Assens Kommune samarbejder med Fyns Politi og INFOhus Odense, der yder råd og vejledning om radikalisering og ekstremisme og tager imod hen­vendelser og bekymringer fra borgere og medarbejdere.

INFOhuset vurderer alle henvendelser og beslutter, om der er grundlag for at iværksætte opfølgende tiltag.


Opkvalificering og udbredelse af viden om radikalisering og ekstremisme til fagpersoner
I samarbejde med INFOhuset arbejder Assens Kommune løbende for at opkvalificere og udbrede viden om radikalisering til relevante fagpersoner i institutioner, skoler, klubber, UU, jobcentret mv. I den forbindelse er der udarbejdet informationsmateriale i form af en folder. Folderen beskriver tegn og adfærd, man som fagperson bør være opmærksom på. I folderen præsenteres ligeledes nogle cases, samt informationer om procedure og kontaktpersoner, såfremt der opstår en bekymring.

Dialogmøder med unge og forældre
Som en del af den generelle, forebyggende indsats kan vi arrangere dialogmøder med grup­per af forældre eller/og unge.

Formålet er at give både forældrene og de unge viden om, hvilken propaganda og rekrut­tering de unge kan blive udsat for i klubber, på gaden, på nettet mv. og om typiske tegn og signaler på radikalisering.
Dialogmøderne kan holdes i foreninger, skoler, forældregrupper, boligområder mv.

Forebyggelse af radikalisering hos grupper og enkeltpersoner
I områder eller situationer, hvor vi vurderer, at der kan være særlige risici for radikalisering og ekstremisme, kan vi sætte ind med en specifik indsats.
Det kan eksempelvis være i forhold til unge, som er i risikozonen for at rejse udenlands med henblik på at dyrke radikaliserende eller ekstremistisk adfærd.

I disse tilfælde vil vi typisk involvere forældre eller/og lokale ressourcepersoner som ”foran­dringsagenter” i lokalområdet i forhold til at skabe dialog med de unge, udbrede nogle an­dre fortællinger og påvirke de unge i en positiv retning.

Håndtering af enkeltsager vedrørende radikaliseringstruede unge, bl.a. med tilbud om mentor og forældrestøtte
Hvis vi, i samråd med Politiet, konstaterer en bekymrende radikaliseret risikoadfærd, kan vi rådgive og vejlede om en relevant forebyggende indsats og eventuelt igangsætte en mål­rettet indsats i forhold til den unge eller/og den unges pårørende. Bekymringer vedrørende enkeltpersoner kan desuden bringes op på §115 individmøde, og drøftes af politi, myndighed, skole/institution og SSP med henblik på kriminalitetsforebyggende indsats.

Sådan er indsatsen organiseret

Indsatsen for at forebygge radikalisering er i Assens Kommune organisatorisk forankret under dagtilbud og skole i SSP.
SSP koordinerer indsatsen med Fyns Politi via INFOhuset og på et mere strategisk niveau koordineres via Lokalrådet.

Tværkommunal netværksgruppe
Kommunen har desuden nedsat en netværksgruppe på tværs af Velfærdsområderne – Børn, Unge og Uddannelse (SSP, Ungeenhed, Skole/dagtilbud, Børn og Unge) Jobcenter, Integration, Borgerservice og Myndighed-Social, som skal sikre den løbende koordinering af indsatsen.

Udvalgte personer i Netværksgruppen har særlig viden om ekstremisme og radikalisering og modtager løbende opkvalificering via PET og Socialstyrelsen.

Netværksgruppen vurderer bl.a. konkrete henvendelser om bekymring for radikalisering og ekstremisme og træffer beslutning om opfølgning, herunder eksempelvis mentorindsats, eller lokale netværksindsatser.

Netværksgruppen mødes fire gange årligt og i øvrigt efter behov.

Lokalråd – Kommune og Politi
Koordinationen af indsatsen og udbredelsen af kendskabet til den vil også ske via Lokalrå­det med deltagelse af repræsentanter for Assens Kommune og Fyns Politi.

Sådan kontakter du os

Hvis du som fagperson eller almindelig borger i Assens Kommune oplever bekymrende adfærd hos en person, som kunne tyde på radikalisering eller ekstremisme, så kan du kon­takte chef for dagtilbud og skole eller SSPs leder. Her kan du få råd og vejledning i forhold til din bekymring og finde ud af, hvad næste skridt er.

Simone de Lemos
Chef, dagtilbud og skole
Telefon: 64 74 64 57

Mail: simle@assens.dk

Eller:

Jesper Frank Jensen

Afdelingsleder i Ungdomsskolen - SSP

Telefon: 24 86 20 01

Mail: jfjen@assens.dk