icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Brylle Vandskov

Flere steder i Brylle Vandskov er der langs stierne opsat bænke, og der er også opført et madpakkehus, hvor du fx kan nyde din medbragte frokost.

Madpakkehuset i Brylle Vandskov set fra luften.

Brylle Vandskov er en helt ny måde at samarbejde om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse på. Projektet er resultatet af et strategisk partnerskab mellem Hedeselskabet, VandCenter Syd og de to kommuner Assens og Odense. VandCenter Syd leverer drikkevand til en stor del af Odense Kommune og har ved byen Brylle uden for Odense et vigtigt grundvandsmagasin, som ønskes beskyttet.

Via jordfordeling erhverver Hedeselskabet landbrugsarealer i området, som tilplantes med fredskov. Vandcenter Syd medfinansierer jordkøbet via en betaling for deklaration vedrørende fremtidig drift af arealet uden brug af pesticider og gødning. Første etape, 54 ha, er plantet i 2017 og 2018, og skoven vil i de kommende år blive udvidet op til ca. 130 ha.

Det er rådgivningsvirksomheden Orbicon, der ejes af Hedeselskabet, som forestår det praktiske med forhandlinger med lodsejere og køb af arealet, mens et andet datterselskab, HedeDanmark, har stået for planlægning, tilplantningen og pasningen af skoven. 

Det er Hedeselskabet, der kommer til at eje og drive Brylle Vandskov som en produktionsskov med offentlig adgang efter de almindeligt gældende regler for private skove. Skoven drives uden brug af pesticider, og det betaler VandCenter Syd et beløb for. Samlet set har den løsning gjort, at skovrejsningen - også ud fra et forretningsperspektiv - har været attraktiv.

Vandreruter i Brylle Vandskov

I Brylle Vandskov er der etableret rekreative stier. En del af disse stier er trampestier, men der er også etableret nye grusstier. I forbindelse med vandrestierne er der opsat bænke, så man kan tage sig et hvil undervejs, og senest er der også kommet et madpakkehus til.

På kortet herunder er grusstier, trampestier, bænke, madpakkehus, udsigtspunkt og P-plads ved indgangen til skoven vist.

Kort med trampestier, bænke og madpakkehus

Vandløb i Brylle Vandskov.