icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til klubhuse

Puljen til klubhuse 2020

1. Formål med puljen

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller om- bygninger af klubhuse.

2. Kriterier for tilskud

  • Kriterierne for klubhuse er følgende:
    Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af drifts-udgifterne til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og vedligeholdelse, som bidrager til at reducere CO2-udledningen i lyset af Assens Kommunes status som klimakommune.
  • Renoveringsopgaver.

Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

3. Betingelser for tilskud (hvem kan søge tilskud)

Klubhuse, foreningen selv ejer. Foreningen skal være godkendt efter folkeoplysningsloven og modtage tilskud efter de gældende principper efter folkeoplysnings-loven.

Foreninger i kommunalt ejede klubhuse/træningssteder kan søge.

Arbejdet må ikke være påbegyndt inden ansøgning om bevilling.

4. Tilskuddets størrelse

Der kan støttes med op til 50% af udgifterne.
Der kan støttes med op til 75% af udgifterne i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eller kun minimalt kan bidrage til denne.
Ved bevillingen tages der højde for, om klubhuset er momsregistreret.

5. Egenfinansiering

Foreningen skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen.
Egen arbejdskraft kan medregnes til en værdi af 100 kr. pr. time.
Hvor værdien af egen arbejdskraft overstiger det samlede budget med mere end 100% kan puljen maksimalt dække med op til 100% af udgifter til håndværkere, materialer mv.

6. Beløbsramme

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 320.000 kr. til puljen.

Ikke ansøgte midler fra puljen til klubhuse overgår til eventuelle ansøgere i puljen til samlingssteder.

7. Ansøgning og bevilling

Ansøgning indsendes senest den 31. december 2019.

Ansøgning sendes via Assens Kommunes hjemmeside, www.assens.dk

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om bevillinger på møde i januar/februar måned.
Uddannelse, Børn og Familie orienteres efterfølgende om beslutningen.

Svar på ansøgninger sendes ud i løbet af februar måned.

8. Udbetaling af tilskud

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til Plan og Kultur.
Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt og dato for igangsætning af projektet skal være meddelt Plan og Kultur inden 31. december 2020.
Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke kan overholdes.

9. Regnskab

Ansøger skal føre et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål og regnskab skal være indsendt til Plan og Kultur senest 1. april 2021.
Beløb, der ikke er anvendt til det ansøgte formål, skal betales tilbage.

Kontakt Kultur

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.