icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til klubhuse

 Ansøgningsfristen 2. runde 2022 er den 25. september 2022.

Puljen til klubhuse 2022

1. Formål med puljen

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller om- bygninger af klubhuse.

2. Kriterier for tilskud

Kriterierne for klubhuse er følgende:

  • Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen. Det kan blandt andet omhandle nedbringelse af driftsudgifter til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og energirigtig vedligehold af bygninger.
  • Renoveringsopgaver.

Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

3. Betingelser for tilskud (hvem kan søge tilskud)

Klubhuse, foreningen selv ejer. Foreningen skal være godkendt efter folkeoplysningsloven og modtage tilskud efter de gældende principper efter folkeoplysningsloven.

Foreninger i kommunalt ejede klubhuse/træningssteder kan søge.

Lokalhistoriske arkiver kan søge, hvis lokalerne er foreningsejede eller kommunale.

Arbejdet må ikke være påbegyndt inden ansøgning om bevilling.

4. Tilskuddets størrelse

Der kan støttes med op til 60% af udgifterne.
Der kan støttes med op til 75% af de udgifter i projekter, hvortil der kræves autorisation for udførelsen. Det kan eksempelvis være VVS-arbejde, el-installation mv.

5. Egenfinansiering

Foreningen skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen.
Der vil blive set med velvilje på projekter, hvori der indgår frivillig arbejdskraft.

6. Beløbsramme

Pulje til klubhuse er på 324.246 kr. 

Ikke ansøgte midler fra puljen til klubhuse overgår til eventuelle ansøgere i puljen til samlingssteder.

7. Ansøgning og bevilling

Ansøgning sendes via Assens Kommunes hjemmeside, www.assens.dk

Svar på ansøgninger sendes ud i løbet af oktober måned 2022

8. Udbetaling af tilskud

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til Plan og Kultur.
Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt og projektet skal være udført inden udgangen af 2023.
Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke kan overholdes.

9. Regnskab

Ansøger skal føre et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål og regnskab skal være indsendt til Plan og Kultur senest 1. april 2024.
Beløb, der ikke er anvendt til det ansøgte formål, skal betales tilbage.

Kontakt Kultur

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.