icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til klubhuse 2023 - 2. runde

Formål

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller om- bygninger af klubhuse.


Hvem kan søge?

  • Klubhuse, foreningen selv ejer. Foreningen skal være godkendt efter folkeoplysningsloven og modtage tilskud efter de gældende principper efter folkeoplysningsloven.
  • Foreninger i kommunalt ejede klubhuse/træningssteder kan søge.
  • Lokalhistoriske arkiver kan søge, hvis lokalerne er foreningsejede eller kommunale.

Arbejdet må ikke være påbegyndt inden tilsagn om bevilling.


Hvad kan der søges tilskud til?

  • Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen. Det kan blandt andet omhandle nedbringelse af driftsudgifter til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og energirigtig vedligehold af bygninger.
  • Renoveringsopgaver.

Projekter der omfatter energioptimering af bygningerne og derved nedbringer driftsudgifter til forbrug bliver prioriteret frem for renoveringsopgaver. Der er en forventning om, at der anvendes frivillig arbejdskraft i forbindelse med projektet, hvor det er muligt.

I det omfang der er opnået støtte fra Pulje til klubhuse, kan der ikke opnås støtte fra andre kommunale anlægspuljer.
Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

Foreningsejede klubhuse
Der kan støttes med op til 60% af udgifterne til opgaver, som kan udføres uden autorisation.
Der kan støttes med op til 75% af udgifterne til autorisationskrævende opgaver (el, vvs, gas, kloakarbejde og brandteknisk rådgivning).

Kommunalt ejede klubhuse/træningssteder
Renoveringer i kommunalt ejede klubhus/træningssteder støttes med 100 %. Det forventes dog, at foreningerne/brugerne deltager mest muligt i renoveringen, f.eks. med maleropgaver.
Ved bevillingen tages der højde for, om klubhuset er momsregistreret.
Foreningen skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af puljen.


Ansøgning

Indhold: Se indhold i ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: 14. august 2023 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til: kulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgning: Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om bevillinger på møde i september måned. Svar på ansøgninger sendes ud i løbet af september måned 2023.

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til Plan og Kultur. Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt og dato for igangsætning af projektet skal være meddelt Plan og Kultur inden den 31. december 2023. Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke kan overholdes.


Regnskab

Ansøger skal føre et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål og regnskab skal være indsendt til Plan og Kultur senest 1. april 2024. Beløb, der ikke er anvendt til det ansøgte formål, skal betales tilbage.

Kontakt Kultur og Fritid

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.