icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Landsbyfornyelse

Assens Kommune har fået del i den statslige pulje til landsbyfornyelse 2023. Bygningsejere kan søge støtte til følgende:

  • Nedrivning af nedslidte boliger i mindre byer og landzone
  • Nedrivning af erhvervsbygninger i byzone
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

Ansøgere skal ikke indhente tilbud på nedrivning og oprydning, da kommunen via fuldmagt påtager sig opgaven som bygherres repræsentant overfor nedrivnings-entreprenører. Kontakt kommunen for yderligere information.

Tildeling af støtte til nedrivning og oprydning vil ske ud fra en konkret vurdering af den ansøgte støtteprojekts potentiale for forbedring at et områdes visuelle karakter set fra offentlig vej.

Nye retningslinjer for strategisk anvendelse af landsbyfornyelsesmidler er under udarbejdelse. Foreløbigt ydes alene støtte iht. ovenstående.

Citat fra tidligere Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Med pulje til landsbyfornyelse ønsker vi at give de sværeste stillede kommuner bedre mulighed for at skabe attraktive landsbyer, og nedrive de bygninger og ejendomme, som skæmmer i landsbybilledet og som hæmmer tilflytning og borgeres lyst til at bosætte sig i de mindre landsbysamfund. Med ordningen kan kommunerne forhåbentligt fortsætte udviklingen af deres lokalsamfund, så det bliver attraktivt at bosætte sig overalt i hele Danmark."

Kontakt Peter Rask

Tlf: 64 74 64 68

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.