icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Bygningsbevaring- og arkitektpuljen

Ønsker du at renovere dit hus så kvalitet og historie står frem, så er der mulighed for renoveringsstøtte her!

 

...eller

 

har du allerede gennemført renoveringer og eller andre arbejder som forskønner omgivelserne, har du her mulighed for at indstille til præmiering for smukt udført arbejde.

Her har du mulighed for at ansøge Bygningsbevarings- og arkitekturudvalgets pulje og få op til 25% renoveringsstøtte på de samlede omkostninger på bygningsarbejder ved renovering af dit hus, så de særlige kvaliteter og historien træder frem.

Du kan også ansøge, eller indstille andre, til at være med i den årlige præmiering af smukt udført arbejde i forbindelse med en bolig. Se nederst på siden "Alt hvad du skal vide om præmiering".

Hvem kan søge?

Husejere eller andelshavere i Assens Kommune hvor ejendommen:

 • Er optaget i Assens Kommunes udpegning af kulturmiljøer
 • Er bevaringsværdigt
 • Ved en bedømmelse kan anses for at være bevaringsværdig, med værdien 1-4 iht. SAVE-registrering.

Hvad kan der søges til?

Der kan ansøges om støtte til renoveringsarbejder, på udvendige facader, som fremmer bygningens oprindelige kvaliteter.

Konkret kan der gives renoveringstilskud til istandsættelse, reetablering og eller udskiftning af uoriginale bygningsdele som:

 • Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys
 • Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
 • Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer
 • Døre og porte, karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
 • Fundamenter, herunder kældernedgang og stenbelægninger under tagdryp, indgangspartier og udvendige adgangstrapper

Sådan søger du om tilskud:

 1. Kontakt Peter Rask Assens kommunes bygnings- og restaureringsarkitekt for en indledende dialog. Mail: pejra@assens.dk, tlf. 64 74 64 68
 2. Udfyld ansøgningsskemaet her

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af de ønskede renoveringsarbejder
 • Billeder af huset hvor renoveringsarbejderne udføres
 • Pristilbud fra min. 2 håndværksmestre
 • Dokumentation af ejerforhold f.eks. en udskrift fra tinglysningen

Oplysning om behandling af personoplysninger

Når ansøgningen er modtaget

 1. Indkomne ansøgninger behandles tre gange årligt af Bevarings- og arkitekturudvalget. For 2023/2024 er fristerne for ansøgningerne:
  Den 1. oktober 2023
  Den 1. februar 2024
  Den 1. maj 2024
 2. Ansøgere modtager svar og nærmere instrukser, f.eks. skal ansøger ved godkendelse meddele når renoveringsarbejderne opstartes og afsluttes.
 3. Når renoveringsarbejderne er godkendt og Assens Kommune har modtaget kopier af regninger fra udførende momsregistrerede håndværkere, udbetales støttebeløbet.

Krav du skal være opmærksom på

Renoveringsarbejderne skal udføres, så lokalplanen overholdes og bygningens bevaringsværdig opretholdes eller forøges.

Renoveringsarbejderne skal udbydes i konkurrence i henhold til tilbudsloven, ved arbejder under 3 mio. kr. eks. moms, kan der også indhentes priser som underhåndsbud, dog altid min. 2 priser.

Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft, det vil sige, at renoveringsarbejder ikke må udføres, før du har fået tilbagemelding på din ansøgning om støtte, fra kommunen.

Ved modtagelse af støttetilsagn, bliver der stillet betingelser omkring arbejdernes udførelse og materialeanvendelse, så det bliver udført i de rigtige materialer, i god håndværksmæssig kvalitet.

Alt hvad du skal vide om præmiering

 • Hvad kan præmieres?

  • Nye gode og smukke bygninger, til alle typer anvendelse som, f.eks. etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål mv.
  • Om- og tilbygninger, udført smukt og veltilpasset på eksisterende bygninger.
  • Restaureringer af bygninger og anlæg.
  • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, gårdrum, vej- og landskabsanlæg, der anses at bidrage til kommunens forskønnelse

  Kommunen kan endvidere vælge at tildele ”klassiker prisen” til et emne eller byggeri opført uden for den givne tidsperiode. ”Klassikerprisen” kan tildeles, hvis kommunen finder, at der er gjort en indsats for at bibeholde oprindelige arkitektoniske kvaliteter, f.eks. stadig at opretholde et samlet helhedsindtryk.

 • Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af 4 personer:

  • 2 medlemmer af Byrådet
  • 1 repræsentant fra Akademisk Arkitektforening, arkitekt MAA Lars Nyland
  • Museum Vestfyn, Museumschef, Johan Møhlenfeldt Jensen

  Bedømmelseskomitéen kan afgøre at der ikke foretages præmiering, det pågældende år, hvis der ikke findes egnede emner.

  Ved præmieringen lægges der vægt på at:

  • Byggeriet eller anlægget fremtræder smukt og i høj arkitektonisk kvalitet
  • Der bidrages til arkitektonisk nytænkning, i et nutidigt eller moderne formsprog
  • Der bidrages positivt til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
  • Der er skabt gode rammer for hverdagsliv og brugskvalitet, herunder tilgængelighed for alle
  • Der er tænkt klima og bæredygtighed ind i materialevalg, realisering og drift, eller
  • Der er tale om en smuk restaurering af en gammel bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.
 • Præmien består af et diplom og en plakette til ejer/bygherre og et diplom til rådgiver, arkitekt, landskabsarkitekt eller lignende. Ejer kommunen bygningen/anlægget tildeles diplomet til arkitekten og/eller landskabsarkitekten. Præmiering af organisationer, foreninger eller personer sker ligeledes ved tildeling af et diplom.

 • Bygningsbevarings- og arkitekturudvalget forestår diplomoverrækkelsen ved en reception på eller omkring Arkitekturens dag den 1. oktober. Ejere, bygherrer, arkitekter, forslagsstillere, borgere, presse mv. kan inviteres til receptionen, og præmieringen kan offentliggøres, med en pressemeddelelse, ved en udstilling på Rådhuset og/eller lignende.

Kontakt Peter Rask

Tlf: 64 74 64 68

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.