icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Hvordan har Assens Kommune behandlet sagen indtil nu?

Assens Kommune fik den første henvendelse vedrørende et solcelleanlæg ved Ørsbjerg tilbage i oktober 2019. Der var en dialog med lodsejer om projektet, men stillingtagen og dermed sagsbehandlingen afventede vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033, hvori der blev fastsat retningslinjer for solcelleanlæg.

Efter vedtagesen af Kommuneplan 2021-2033 fremsendte Better Energy i august 2021 en projektbeskrivelse med ansøgning om igangsætning af planarbejdet. Ansøgningen blev behandlet i Miljø, Teknik og Planudvalget den 5. april 2022. Udvalget traf beslutning om at igangsætte planlægningen under forudsætning af følgende:

 • At ansøgningen blev fremlagt til fornyet behandling, når der var udarbejdet visualiseringer med og uden solceller på skrænter og bakketoppe.
 • At det blev afklaret, om projektområdet skulle være ét sammenhængende veldefineret areal eller kunne tillades opdelt i to områder.
 • At det blev afklaret, om der kunne opsættes solceller på skrænter og bakketoppe.
 • Endeligt bad udvalget ansøger om at beskrive CO2 effekten af anlægget.

Administrationen gennemførte derefter en besigtigelse med Better Energy og lodsejer med det formål at se projektområderne og udpege punkter til visualisering af solcelleanlægget. I denne indledende fase var der fokus på at udpege punkter, hvor anlægget sås fra offentlig vej. Der blev under besigtigelsen talt om supplerende beplantning inde i anlægget, om stisystemer og tilkobling til vådområdet mod øst og eksiste-rende stisystemer samt picnicområde. Forhold, der ikke er arbejdet med, men vil skulle indgå som en del af projektet, hvis planlægningen efter debatperioden besluttes igangsat.

Better Energy udarbejdede visualiseringer og den 6. september behandlede Miljø, Teknik og Planudvalget igen ansøgningen. Udvalget godkendte følgende:

 • At foroffentligheden med borgermøde og indkaldelse af ideer og forslag igangsættes på det nuværende vidensniveau.
 • At yderligere visualiseringer samt ideer og forslag fra foroffentlighedsfasen behandles politisk og der på den baggrund tages endelig stilling til, om projektet skal fremmes og kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport og miljøkonsekvensrapport udarbejdes.
 • At beslutning om opstilling af solceller på skrænter træffes på baggrund af foroffentlighedsfasen og en miljøvurdering af den landskabelige påvirkning.
 • At der afholdes borgermøde ifm. foroffentlighedsfasen.

Du kan se beslutningsreferaterne fra de to møder i Miljø, Teknik og Planudvalget her:

 

Tidsplan

 • Perioden for den indledende debat løber fra torsdag den 1. november til mandag den 5. december
 • Borgermødet afholdes tirsdag den 22. november kl. 17.30
 • Lokalrådet og nærmeste naboer inviteres til besigtigelse forud for borgermødet
 • Frist for at sende bemærkninger om projektet er den 5. december
 • Indsendte bemærkninger behandles og indgår i beslutningsgrundlaget til Miljø, Teknik og Planudvalget
 • Miljø, Teknik og Planudvalget træffer endelig beslutning, om der skal der igangsættes en planlægning. Den endelige beslutning vil blive truffet primo 2023.