icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screeningsafgørelse og miljøgodkendelse til ændringer af renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, Egebjergvej 3/Fåborgvej 38, 5610 Assens

VVM-screeningsafgørelse

Assens Kommune har på baggrund af en screening af Assens Rensning A/S ansøgning vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/6-2020.

Du kan se screeningsafgørelsen her, bilag kan rekvireres ved henvendelse til industri@assens.dk.

 

Tillæg til miljøgodkendelse

Assens Kommune har truffet afgørelse om tillægsgodkendelse til mindre ændringer til miljøgodkendelsen som meddelt i 2018 til Assens Rensning A/S, Egebjergvej 3, 5610 Assens. Tilladelserne er meddelt efter kapitel 5 i Bekendtgørelse nr. 1218 af 25/11-2019 af lov om miljøbeskyttelse.

Du kan se miljøgodkendelsen her

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Klagen skal være indgivet senest den 29. marts 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger