icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om restaurering af Høsletbækken og Vistorpdam

ved fjernelse af spærringer ODE-5 og ODE-759

Assens kommune har truffet afgørelse om, at restaureringerne ikke er VVM-pligtige.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen er offentliggjort den 22. juni 2022 og klagefristen udløber den 20. juli 2022.

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger