icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt for Vandløbsregulativ for afløb fra Verninge mose

Assens kommune har truffet afgørelse om, at Regulativet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 24. maj 2022 og udløber 21. juni 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger