icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt for udskiftning af jernbaneoverkørsel og restaurering af vandløb

på matr.nr . nr. 4cb, 8ø, 11k og 75a Skalbjerg By, Vissenbjerg tilhørende ejendommen Kirkehelle 35 5492 Vissenbjerg

Assens kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 4. april 2022 og udløber 2. maj 2022.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger