icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt for restaurering af Assenbølle afløbet, fjernelse af 3 spærringer på matr.nr 1bd og 4a og 4ag Assenbølle by, Vissenbjerg

Assens kommune har truffet afgørelse om, at Regulativet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer, programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Offentliggjort den 3. juni 2022 og udløber 1. juli  2022.

Du kan se afgørelsen her

Du kan se screeningen her

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger