icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

VVM-screening af vådområdeprojekt ved Verninge Mose

Assens Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt på etablering af vådområdeprojekt ved Verninge Mose.

Anmeldelsen kan ses her
VVM-screeningen kan ses her
VVM-afgørelsen kan ses her

Lovhjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til planloven og § 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Denne afgørelse vedrører kun forholdet til VVM-pligt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: