icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udlejningstilladelse - Helnæs Camping

Assens Kommune har givet udlejningstilladelse til ny ejer af Helnæs Camping, der ligger Strandbakken 21, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til Campingreglementet, (bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019) kan påklages til Planklagenævnet jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1.

Klageberettigede er:

1. Adressaten for afgørelsen
2. Offentlige myndigheder
3. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Offentliggjort den 15. marts 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger