icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udlejningstilladelse - CampOne Assens Strand

Assens Kommune har givet udlejningstilladelse til fortsat drift af CampOne Assens Strand, der ligger Næsvej 15, 5610 Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen truffet i henhold til Campingreglementet, (bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019) kan påklages til Planklagenævnet jf bekendtgørelsens § 21, stk. 1.

Klageberettigede er:

1. Adressaten for afgørelsen
2. Offentlige myndigheder
3. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Offentliggjort den 3. april 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger