icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Udlejningstilladelse - Aa Strand Camping

Assens Kommune har givet udlejningstilladelse til ny ejer af Aa Strand Camping, der ligger Å Strandvej 61, 5631 Ebberup.

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelser truffet i henhold til Campingreglementet, (bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019) kan påklages til Planklagenævnet jf bekendtgørelsens § 21, stk. 1.

Klageberettigede er:

1. Adressaten for afgørelsen
2. Offentlige myndigheder
3. Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Offentliggjort den 16. december 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger