icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilslutningstilladelse til afledning af drænvand fra kunstgræsbane til forsyningens regnvandssystem samt nedsivning af overfladevand fra banen

beliggende Tallerupvej 76, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 til afledning af drænvand til forsyningens regnvandssystem samt § 19 til nedsivning af overfladevand fra Tommerup Boldklubs eksisterende kunstgræsbane på Tallerupvej 76, 5690 Tommerup.

Du kan læse hele afgørelsen på nedenstående links.

Tilslutningstilladelse til afledning af drænvand fra kunstgræsbane til forsyningens regnvandssystem

Bilag 3-9 til Tilslutningstilladelse til afledning af drænvand fra kunstgræsbane til forsyningens regnvandssystem

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til § 42, stk. 2 nr. 1 i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger