icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune

om tre nye sommerhusområder

Byrådet har vedtaget et tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune den 28. juni og sender det hermed i offentlig høring fra 29. juni til 23. august 2017.
Tillægget giver mulighed for at udlægge tre nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen (3 km fra kysten).

Tillægget til planstrategi2015 uddyber Planstrategi 2015’ og Kommuneplan 2017’ redegørelse af behovet for nye sommerhusområder og beskriver de tre steder, som Assens Kommune ønsker at udlægge som nye sommerhusområder.

Det drejer sig om:
• 2,9 ha nord for / bag de eksisterende sommerhuse på Åvangen i Å
• 6,4 ha nordvest for Helnæs Sommerhusområde på Helnæs
• 0,3 ha vest for Løgismose Camping.

De tre arealer udgør i alt 9,6 ha, hvilket svarer til ca. 75 nye sommerhusgrunde.

Der stilles følgende krav til udlæg af de nye sommerhusområder:

  1. Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
  2. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, så både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
  3. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen (300 m fra kysten) eller i klitfredede områder.
  4. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.

Du kan se Tillæg til Planstrategi 2015 for Assens Kommune her

Miljøvurdering / Screening

FRAVALG AF MILJØVURDERING AF TILLÆG TIL PLANSTRATEGI 2015
Planstrategitillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.
Denne beslutning kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt / offentlig bekendtgjort dvs. senest den 27. juli 2017. Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden : http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: