icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til husdyrgodkendelse - Langstedvej 57, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt et tillæg til gældende husdyrgodkendelse til landbrugsejendommen Langstedvej 57, Langsted, 5690 Tommerup.

Der er søgt om opførelse af ny farestald og en 300 kubikmeter gyllebeholder, der begge dele af kommunen er godkendt i et tillæg til den gældende husdyrgodkendelse, som giver tilladelse til produktion af søer og smågrise. Efter opførelsen af farestalden vil der på ejendommen være et samlet produktionsareal på 4.503 kvadratmeter.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. En klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest den 28. juni 2023.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail til landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 30. maj 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger