icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027

Byrådet har den 24. juni 2020 vedtaget Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Planen med tilhørende miljøscreening ses her

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter etablering af afskærende regnvandsledninger samt to nye regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand i forbindelse med separatkloakering af 6 fælleskloakerede oplande ved Bakkevej, Fåborgvej og Byvejen i Glamsbjerg. Projektet bidrager til forbedring af tilstanden i Haarby Å og reducerer risikoen for oversvømmelser.

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. marts - 22. maj 2020.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.
En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 25. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger