icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Byrådet har den 27. maj 2020 vedtaget Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune.

 

Planen med tilhørende miljøscreening ses her

I Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune er planlagt et nyt 3-delt regnvandsbassin i Tommerup Stationsby (benævnt Tallerupsøerne). Dette bassin placeres øst for det nord/sydgående jernbanespor i den østlige del af byen. Med Tillæg nr. 3 planlægges etablering af endnu et bassin i den nordlige del af Tommerup Stationsby ved Østerbro. Desuden omfatter Tillæg nr. 3 etablering af to nye udløb til den rørlagte del af Brende Å, etablering af afskærende regnvandsledninger, nedlæggelse af 3 eksisterende regnvandsbassiner i den østlige del af byen samt nedlæggelse af 3 eksisterende udløb til Brende Å.

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. februar - 23. april 2020.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.
En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 2. juni 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger