icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Byrådet har den 25. marts 2020 vedtaget Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Planen med tilhørende miljøscreening ses her

Det er fastlagt i Spildevandsplan 2018-2027, at der etableres afskærende spildevandsledninger, som skal transportere spildevand fra de kloakerede områder i kommunen til det kommende nye Assens Renseanlæg. I forbindelse med detailprojektering af de afskærende spildevandsledninger har det vist sig, at 9 matrikelnumre, som berøres af projektet, ikke er omfattet af den vedtagne spildevandsplan. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2027 indeholder de 9 ekstra matrikelnumre, på hvilke der planlægges etableres en afskærende spildevandsledning.

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 19. december 2019 - 13. februar 2020.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 26. marts 2020 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger