icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Sarup Møllebæk fra nyt og eksisterende staldbyggeri på ejendommen, beliggende Tøjstedvej 5, 5683 Haarby

I forbindelse med etablering af et nyt staldbyggeri på ejendommen har bygherre søgt om udledning af tag- og overfladevand via eksisterede privat drænsystem.
Bygherre har ønsket at anvende en eksisterende lavning som regnvandsbassin.
Lavningen modtager allerede i dag drænvand, der afleder til det private drænsystem.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 23. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger