icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Haarby Å via Øvre Mølledam fra separatkloakerede oplande i Haarby

I forbindelse med separatkloakering af Haarby, separatkloakeres oplandet fra fælleskloakeret beliggende øst og nordøst fra Øvre Mølledam, som også er udløbspunktet. Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af oplandet i Haarby til Øvre Mølledam.

Du kan læse hele tilladelsen her

Bilag 1 - Eksisterende oplandsinddeling

Bilag 2 - Fremtidig oplandsinddeling

Bilag 4 - Bassinplan - Øvre Mølledam

Oplandsberegning

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Sebastian Hansen, tlf.: 64 74 69 09.

Offentliggjort: 22. marts 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger