icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af Assens ved Sdr. Ringvej til Kærup Å

Som led i et større byomdannelsesprojekt i havneområdet i Assens, skal Sdr. Ringvej omlægges. I forbindelse med omlægningen har Assens Forsyning A/S søgt om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt regnvandsudløb via sandfang og olie- og benzinudskiller til Kærum Å.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort tirsdag den 15. juni 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger