icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra del af Haarby by til Haarby Å samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Udledningstilladelse

I forbindelse med separatkloakering af fælleskloakerede områder i Haarby meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra del af Haarby by til Haarby Å via udløb UHA13R og UHA14R.

Du kan læse hele tilladelsen her

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Assens Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM-pligt (nedgravning af 2.750 meter regnvands-/spildevandsledning samt udvidelse af eksisterende regnvandsbassin og etablering af nyt regnvandsbassin), da anlægsprojektet ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 28. juni 2018.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har