icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til oprensning af sediment

fra Assens Havn

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2 og § 28, stk. 1 og Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand meddeles Assens Havn tilladelse til at oprense ca.15.000 m3 forurenet bundsediment.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk
www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Per Hansen, tlf.: 64 74 72 58.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: