icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand fra boligområde Vesterled etape II til Pindstofte Bæk

I forbindelse med kommunal byggemodning af Vesterled etape II ved Tommerup meddeles der tilladelse til nedsivning og udledning af tag- og overfladevand til Pindstofte Bæk.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Miljø og Natur, att. Pia Gejl, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort: 20. marts 2023.