icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Brende Å ved St. 12.165

I forbindelse med at kabelarbejde ved Nedermarken, på matrikel nr. 7000a Ørsbjerg By, Kerte har Munck Forsyningsledninger på vegne af Energi Fyn, brug for at krydse Brænde Å med en styret underboring.

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Vandløbsmyndighedens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for de fastsatte 4 ugers klagefrist jf. vandløbslovens §§ 80 og 81.
Klageberettigede er adressaten for afgørelsen samt enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer.
Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. juli 2019. Sags id. 19/12501 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har